PRIVAATSUSTEAVE

"Gedeon Richter Plc. (edaspidi: ettevõte) on võtnud endale kohustuseks kaitsta inimeste privaatsust. See teave puudutab nende isikuandmete töötlemisest, mille oleme saanud meie veebisaidi teenuste kasutajatelt (edaspidi koos: andmesubjektid). Alla 16-aastastel andmesubjektidel (edaspidi: alaealised) ei ole õigust meie teenuseid kasutada ning me palume alaealistel ettevõttele isikuandmeid mitte esitada. Palun lugege seda privaatsusteavet koos üldiste kasutustingimustega. Me võime privaatsusteabe igal ajal läbi vaadata ja seda uuendada ning vajadusel küsime nende muudatuste tegemiseks teie nõusolekut. Te saate kindlaks teha, millal privaatsusteavet viimati muudeti, kui vaatate privaatsusteabe ülaosas teksti „viimati uuendatud“.
Veebisaiti hooldab ja teenindab Gedeon Richter Plc. (juriidiline aadress: H-1103 Budapest, 19-21 Gyömrői út, Ungari; registrikood: Cg. 01-10-040944)."

KES ON ANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA?

Andmete vastutav töötleja on ettevõte (juriidiline aadress: H-1103 Budapest, 19-21 Gyömrői út, Ungari; registrikood: Cg. 01-10-040944).

MILLINE ON ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK?

Me töötleme isikuandmeid, et osutada teile teenuseid, mida te meilt soovite. Need eesmärgid hõlmavad: (i) teie veebisaidil loetletud aadressidele saadetud päringute töötlemist, vastamist teie küsimustele või päringutele (sealhulgas meditsiinilise iseloomuga küsimustele, mis on saadetud selleks ette nähtud e-posti aadressile);
(ii) sidekanalit, mis on mõeldud selleks, et te saaksite meile teatada kõrvaltoimetest ravimiohutuse järelevalve eesmärkide täitmise täitmiseks. Kui klõpsate nupul „Teata kõrvaltoimetest“, suunatakse teid teisele veebisaidile, mis asub siin: http://www.richter.hu/en-US/contact/Pages/Adverse-event-reporting.aspx. Veebisaidil, kuhu teid suunatakse, on oma kasutustingimused, mida rakendatakse andmesubjektide suhtes seoses nende saadetud teadetega kõrvaltoimete kohta;
iii) abi apteegi otsimisel;
iv) abi günekoloogiga ühenduse võtmiseks (edaspidi: teenused).

Andmesubjektidelt kogutud isikuandmeid töötlevad meie töötajad, neid hoitakse saladuses ning me kasutame neid seaduslikel ja asjakohastel eesmärkidel, et osutada teile meie teenuseid, sealhulgas:
(a) tuvastada andmesubjekte, kes kasutavad meie teenuseid;
(b) hinnata ja täiustada meie teenuseid, sealhulgas võrguanalüütilistel ja statistilistel eesmärkidel;
(c) kaitsta pettuste ja väärkasutuse eest, ennetada seda ning tagada meie veebisaidil suhtlemise turvalisus. Me võime teie isikuandmeid töödelda ka sellistel eesmärkidel, millest on teile eelnevalt aeg-ajalt teatatud, kui need eesmärgid on otseselt seotud selles privaatsusteabes sätestatud eesmärkidega ning on nendega kooskõlas.

MILLISED ON ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED?

Kui selles privaatsusteabes ei ole öeldud teisiti, on teie isikuandmete töötlemine vabatahtlik ja põhineb teie vabal nõusolekul. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimuva töötlemise seaduslikkust. Kui nõutud isikuandmeid ei esitata, võib meil tekkida raskusi teile oma teenuste osutamisel. Mis puudutab kõrvaltoimetest teatamist, siis andmete töötlemise õiguslik alus põhineb sellest protsessist tuleneval õiguslikul raamistikul – klõpsates nupul „Kõrvaltoimetest teatamine“, suunatakse teid teisele veebisaidile, mis asub siin: http://www.richter.hu/en-US/contact/Pages/Adverse-event-reporting.aspx. Veebisaidil, kuhu teid suunatakse, on oma kasutustingimused, mida rakendatakse andmesubjektide suhtes seoses nende saadetud teadetega kõrvaltoimete kohta.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME VÕIME KOGUDA?

Oma tegevuse käigus ja eeltoodud põhjustel töötleme (kogume) järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:

Meie teenuste peamine eesmärk ei ole koguda andmesubjektidelt delikaatseid isikuandmeid, kuid te võite meie veebisaidil selliseid delikaatseid isikuandmeid esitada, et anda teavet kõrvaltoimete kohta (esitada terviseandmeid) ravimiohutuse järelevalve eesmärgil.

MILLISEID KÜPSISEID ME KASUTAME?

Meie veebisait võib kasutada küpsiseid, et eristada teid teistest veebisaidi kasutajatest. See aitab meil muuta veebisaidi kasutamine teile meeldivaks ja veebisaiti täiustada.
Küpsis on väike tähtnumbriline fail, mille me salvestame teie brauserisse või arvuti kõvakettale, kui te sellega nõustute. Küpsised sisaldavad teavet, mis salvestatakse teie arvuti kõvakettale. Me võime kasutada järgmiseid küpsiseid.

Küpsis Allikas Eesmärk Kasutusaeg
FerroBio -session - session FerroBioi veebisait Kasutatakse süsteemiküpsist kasutajate tuvastamiseks 2 tundi
ROUTEID FerroBioi veebisait Veebiserveri identimisküpsis Kuni brauseri sulgemiseni
Cookieconsent_status FerroBioi veebisait Veebiserveri identimisküpsis 1 aasta
_ga Google Analytics Kasutatakse kasutajate tuvastamiseks 2 aastat
_gat Google Analytics Kasutatakse päringute sageduse piiramiseks 1 minut
_gid Google Analytics Kasutatakse kasutajate tuvastamiseks 24 tundi
NID Google Kasutaja eelistused, näiteks keel 1 aasta

Te saate küpsised blokeerida, aktiveerides oma brauseris valiku, mis võimaldab teil kõigist või osadest küpsistest loobuda. Kui te aga keelate brauseris kõik küpsised (sh olulised), ei pruugi teil olla juurdepääsu meie veebisaidi kõigile jaotistele. Küpsiste ja nende keelamise kohta lisateabe saamiseks külastage www.allaboutcookies.org.

KUS TEAVET TALLETATAKSE JA KES SAAB SEDA VAADATA?

Teie isikuandmetele pääsevad juurde ainult need ettevõtte poolt volitatud isikud ja osakonnad, kellel on oma ülesannete täitmiseks oluline neid andmeid teada. Me ei avalda teie isikuandmeid kolmandatele pooltele, välistele struktuuridele ega organisatsioonidele, välja arvatud juhul, kui te nõustute andmete edastamisega või kui andmete edastamine on seadusega nõutav või lubatud.
Kõrvaltoimete teatises esitatud teabe edastame me riiklikule farmaatsia- ja toiduinstituudile (H-1051 Budapest, Zrínyi utca 3; telefon: +36 1 886 9300; faks: +36 1 886 9460; www.ogyei.gov.hu), mis töötleb kõrvalnähtudega seotud isikuandmeid või muid andmeid ainsa vastutava töötlejana.
Me võime konfidentsiaalsus- ja andmete mitteavaldamise lepingu sõlmimisel kaasata andmete volitatud töötlejatena kolmandast isikust kauplejaid, kes osutavad meile teenuseid.

KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise (kogumise) eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui kohalduv seadus nõuab nende pikemat töötlemist. Me kustutame isikuandmed, kui:
(i) te võtate tagasi oma nõusoleku, millel andmetöötlus põhineb, kui nende andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus;
(ii) te esitate vastuväite andmete töötlemisele ja andmete töötlemiseks ei ole mõjuvamat põhjust või kui te esitate vastuväite andmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
(iii) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
(iv) isikuandmed tuleb kustutada ettevõttele siduva juriidilise kohustuse tõttu. Andmeid ei kustutata, kui nende töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks, mis nõuavad ettevõttelt andmete töötlemist, või kui see on vajalik avalikes huvides täidetavate ülesannete täitmiseks või ettevõttele antud ametlike volituste täitmiseks (kui neid on), arhiveerimiseks avalikes huvides, teadus- või ajaloouuringute või statistika tegemiseks või ettevõtte õiguslike nõuete kindlaks määramiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

KUIDAS TOIMUB RAHVUSVAHELINE ANDMEEDASTUS?

Me ei edasta teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki ega territooriumile, välja arvatud juhul, kui see riik või territoorium pakub piisavat kaitset või kui te nõustute selgesõnaliselt andmete edastamisega välismaale.

KUIDAS ME TAGAME ANDMETE TERVIKLIKKUSE?

Me võtame kõik teostatavad ja mõistlikud meetmed, et tagada oma valduses olevate andmete täpsus. Palun uuendage oma isikuandmeid ja teavitage meid kõigist muudatustest enda esitatud isikuandmetes.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID KAITSEME?

Me võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus ja vältida volitamata või juhuslikku juurdepääsu isikuandmetele, nende kogumist, kasutamist, avalikustamist, kopeerimist, muutmist, hävitamist, kustutamist või muud volitamata kasutamist. Palun pange tähele, et teabe elektrooniline edastamine ei saa olla täiesti turvaline. Me kasutame turvasoklite kihti (Secure Sockets Layer) ja parooliga krüptimist, et kaitsta meie poolt töödeldava teabe turvalisust. Pange tähele, et te olete kohustatud tagama oma kasutajaandmete turvalisuse ning mitte avaldama neid andmeid kolmandatele isikutele.

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED JA TURVAMEETMED?

Teil on õigus mittetäielike, ebatäpsete, sobimatute või aegunud isikuandmete kustutamisele, uuendamisele, märgistamisele või blokeerimisele. Kui te leiate, et teie kohta säilitatavad isikuandmed on puudulikud, ebaõiged või aegunud, võite meiega ühendust võtta ja me teeme vajalikud parandused kahekümne viie (25) päeva jooksul. Me võtame kõik teostatavad ja mõistlikud meetmed, et tagada kõigi oma valduses olevate isikuandmete täpsus. Me märgistame isikuandmed, kui te seate nende õigsuse või uuendatuse kahtluse alla ning kui sellist väidet ei ole võimalik kindlalt kontrollida. Te võite taotleda isikuandmete kustutamist, kuid me võime olla õigusaktidest tulenevalt kohustatud neid säilitama ja mitte kustutama (või blokeerima või märgistama sellised andmed teatud ajaks, sel juhul täidame kustutamistaotluse alles pärast seda, kui sellised õigusaktide nõuded on täidetud).
Teil on õigus saada teavet selle kohta, et teie isikuandmeid töödeldakse. Me vastame sellisele isikuandmete tutvumise taotlusele esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui kahekümne viie (25) päeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Me võime küsida lisateavet teie isiku kindlaks tegemiseks. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui isikuandmete töötlemine või edastamine on vajalik ainult lepinguliste kohustuste täitmiseks, meie, andmete vastuvõtja või mis tahes muu kolmanda isiku õigustatud huvides (välja arvatud juhul, kui andmete töötlemine on kohustuslik), samuti juhul, kui see on seadusega lubatud. Me vaatame sellise vastuväite läbi viieteistkümne (15) päeva jooksul alates selle esitamise kuupäevast. Kui te ei nõustu meie otsusega vastuväite kohta, on teil õigus võtta õiguslikke meetmeid kolmekümne (30) päeva jooksul alates sellise vastuväite tagasilükkamise otsuse kättesaamisest. Kui arvate, et teie eraelu puutumatust ja õigust andmete kaitsele on rikutud, võite võtta ühendust Ungari riikliku andmekaitse- ja teabevabaduse ametiga (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; faks: +36 1 391 1410; e-post: ugyfelszolgalat@naih.hu) või võtta ettevõtte (või muu andmete valdaja, st OGYÉI) vastu õiguslikke meetmeid, nõudes ühtlasi isikuandmete ebaseadusliku töötlemise või andmekaitse turvanõuete rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Käesolevaga teavitatakse teid, et menetluse võib algatada teie elukohale või alalisele elukohale Ungaris vastavas piirkondlikus kohtus.
Sellel veebisaidil võib olla linke kolmandate osapoolte veebisaitidele. Need veebisaidid ei ole meie kontrolli all ning me ei vastuta nende privaatsust puudutava toimimise eest.

KUIDAS MEIEGA SEOSES SELLE PRIVAATSUSTEABEGA ÜHENDUST VÕTTA?

Andmekaitset puudutavate küsimuste ja andmesubjekti päringutega võtke ühendust ettevõtte õigus- ja üleilmse tegevuse juhtimise osakonnaga (telefon: +36 1 431 4700; e-post: compliance@richter.hu).
icon

Veebisaiti RichterFerroBio.ee kasutades nõustute te küpsiste kasutamisega vastavalt meie privaatsuspõhimõtetele.

Nõustun